Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thơm

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
61 Thích Thế Long, phường Thống Nhất - Sinh ngày: 18/02/1991
 Lượt xem: 153  Cập nhật ngày: 19/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính - Văn Phòng/Quản lý chất lượng

Đại học

Trên 5 năm

Xây dựng
Nhân viên quản lý chất lượng kiêm nhiệm Nhân viên chế độ chính sách và Thư ký Chủ tịch HĐQT (Công ty áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015)
Các công việc thực hiện tại vị trí Nhân viên QLCL:
 Quản lý hệ thống tài liệu, hồ sơ của công ty: trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng ban xây dựng, cập nhật, cải tiến khi có thay đổi.
 Theo dõi, hướng dẫn các phòng ban triển khai áp dụng hệ thống QLCL.
 Tổ chức đánh giá hệ thống QLCL định kỳ/đột xuất.
 Giám sát, kiểm soát việc thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa
 Tổ chức xem xét lãnh đạo định kỳ/đột xuất.
 Phối hợp với các phòng/ban liên quan tổ chức đào tạo về hệ thống QLCL.
Các công việc thực hiện tại vị trí Nhân viên chế độ chính sách:
 Cập nhật danh sách cán bộ nhân viên, báo cáo tình hình biến động nhân sự định kỳ tháng/lần. Thực hiện các thủ tục tiếp nhận, điều động thuyên chuyển và bổ nhiệm, chấm dứt hợp đồng nhân sự;
 Quản lý/lưu trữ và cập nhật hồ sơ nhân sự/hợp đồng lao động (trên phần mềm và bản cứng);
 Tổ chức công tác nâng lương, nâng bậc theo quy định của Pháp luật và Công ty.
 Hướng dẫn và giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động đúng Luật lao động, Luật BHXH và các quy định của Nhà nước.
 Theo dõi thực hiện công tác kỷ luật, khen thưởng định kỳ và các chế độ phúc lợi đối với người lao động trong Công ty.
Các công việc thực hiện tại vị trí Thư ký Chủ tịch HĐQT:
 Tham gia, ghi chép các nội dung cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc hoặc theo yêu cầu các cuộc họp đột xuất của Chủ tịch HĐQT theo chỉ đạo.
 Tiếp nhận và chỉ đạo chính xác các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT đến Ban tổng giám đốc hoặc các cá nhân/tập thể.
 Kiểm tra, rà soát các công việc theo các nội dung biên bản cuộc họp/chỉ đạo và báo cáo kết quả lên Chủ tịch HĐQT.
 Nhắc nhở, đôn đốc các cá nhân/tập thể thực hiện các công việc theo chỉ đạo/theo biên bản các cuộc họp hàng tuần/tháng vào các ngày/thứ 7 hàng tuần.
 Kết nối, theo dõi và nhắc nhở lịch làm việc của Chủ tịch HĐQT với Ban Tổng giám đốc, phòng ban/đơn vị/cá nhân.
 Tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu năm của Công ty theo tháng.
 Theo dõi, cập nhật, báo cáo tình hình, kết quả các công việc không xác định được thời hạn tại bản giao kế hoạch công việc hàng tháng của các phòng/ban.
 Soạn thảo và lưu trữ các giấy tờ/văn bản theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.

Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT
( 20/03/2017 - 19/08/2019 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Hành chính văn phòng

Từ 8.000.000 - đến 15.000.000

- Dễ dàng thích ứng với môi trường mới.
- Năng động, nhiệt tình trong công việc.
- Cẩn thận, chi tiết trong công việc.

Gợi ý ứng viên tương tự